Deklaracja dostępności Domu Dziecka w Rybniku

Dom Dziecka w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Dziecka w Rybniku.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników typu PDF, DOC, nie są dostępne cyfrowo, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji
 • Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze
 • Dom Dziecka nie posiada tłumacza języka migowego.

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23.09.2018. Strona będzie systematycznie aktualizowana i dostosowywana.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Kołodziejczyk.
 • E-mail: biuro@domdziecka.rybnik.pl
 • Telefon: 32 42 22 147

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Dziecka w Rybniku
 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 44
 • E-mail: biuro@domdziecka.rybnik.pl
 • Telefon: 32 42 22 147

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Domu Dziecka w Rybniku można dojechać busami prywatnych przewoźników oraz autobusami komunikacji miejskiej.

Wejście do Domu Dziecka, na co dzień,  dostępne jest od strony parkingu Domu Dziecka i wymaga pokonania jednego stopnia. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Przy wejściu znajduje się domofon, za pomocą którego klient powiadamia pracownika placówki o swojej obecności.

Wejścia od strony głównej jest otwierane okazjonalnie i znajduje się na poziomie gruntu. W budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich i toaleta dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W celu zapewnienia komunikacji pracownik schodzi do klienta na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinstruowani pracownicy placówki).

Przed budynkiem na parkingu brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dom Dziecka nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.